Գնումներ

Պահոց

Կոմունալ տնտեսության վարչության կարիքների համար Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում 2 հասցեներում կոյուղագծերի և հեղեղատար համակարգի կառուցումմ (վերակառուցում)
17.03.2023

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/71 ծածկագրով  Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության կարիքների համար  Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում թվով 2 հասցեներում կոյուղագծերի և հեղեղատար համակարգի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների ձեռքբերում...

13.02.2023

Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների (տեղադրումով և սպասարկմամբ) ձեռքբերում...