ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նախադպրոցական կրթություն

Նախադպրոցական կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության խնդիրների իրականացման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության նախադպրոցական բաժնի աշխատանքները կազմակերպվել են Երևանի քաղաքապետի կողմից հաստատված աշխատանքային ծրագրի, Երևան քաղաքի ավագանու և քաղաքապետի, ՀՀ կրթության և գիտության , ՀՀ առողջապահության նախարարների որոշումների, հրամանների, կարգադրությունների և այլ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:

 

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում է 160 մանկապարտեզ, որից 8-ը իրականացնում է ներառական կրթություն:

 

Մանկապարտեզներում 30300 երեխայի համար իրականացվել է անվճար նախադպրոցական կրթություն, որոնց ուսումնադաստիարակչական գործընթացին մասնակցել է 4213 աշխատակից:

 

Երևանի ենթակայության մանկապարտեզներից՝

 • Մսուրային (կրտսեր առաջին՝ 2-3 տարեկաններ) 86 խումբ է գործել 77 մանկապարտեզներում:
 • 4 դպրոցներում գործել են նախակրթարաններ՝ 82 երեխայով.

 

Դպրոցի

համարը

Նախակրթարանի երեխաների թիվը

1

17

21

25

59

15

175

25

 

82

 

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար գործել է 8 մանկապարտեզ, որտեղ աշխատել են հոգեբաններ և լոգոպեդներ

 

Մանկ.

N

Երեխաների թիվը

Աջակցող ՀԿ

42

16

«Հույսի կամուրջ»

«Քայլ առ քայլ»

78

11

«Հույսի կամուրջ»

92

42

«ԱրԲեՍ» ԲԿ

101

35

«Փրկեք երեխաներին»

«Հույսի կամուրջ»

109

15

«Հույսի կամուրջ»

«Փրկեք երեխաներին»

114

48

«Վորլդ Վիժն»

146

11

«Վորլդ Վիժն»

160

11

«Վորլդ Վիժն»

Ընդ՝

189

 

Համագործակցություն

 

«Սեյվ դը չիլդրեն» ՀԿ-ի հետ՝

 • Հայաստանյան գրասենյակի նախաձեռնությամբ՝ «Հանուն երեխայի կրթության և առողջության» ծրագրի շրջանակում կազմակերպված «Վաղ մանկական և նախադպրոցական տարիքում խաղի, ուսուցման և մասնակցության զարգացումը ներառման ինդեքսի միջոցով» սեմինար-քննարկում:
 • «Հայաստանում նախադպրոցական կրթության մատչելիության հետազոտություն» թեմայով սեմինար-քննարկում:
 • «Վաղ մանկության շրջանի խնամքի և զարգացման ներառական համակարգը Հայաստանում» հայեցակարգ սեմինար - քննարկում։
 • «Աղետների ռիսկի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանի» լրամշակում։


Այլ տեղեկություններ՝

 • Երևանի հ.141 մանկապարտեզում սոցիալապես անապահով ընտանիքների 84 երեխայի համար իրականացվել է շուրջօրյա գործունեություն:
  Ներքոհիշյալ մանկապարտեզներում 109 սիրիահայ երեխայի նախադպրոցական կրթությունը կազմակերպվել է արտահերթ և անվճար:

 

Վարչական

շրջան

Երեխաների թիվը

 Մանկապարտեզի

համար

Կենտրոն

30

հ.հ.1,2,3,4,5,6,13,15,16,17,18,20,21 

Արաբկիր

33

հ.հ.22,23,25,26,27,28,29,31,32,33,34

Աջափնյակ

5

հ.հ.40,41,45,46 

Դավթաշեն

6

հ.հ.59,62

Ավան

1

հ.52

Էրեբունի

11

հ.հ.63,69,71,72

Մալաթիա-Սեբաստիա

4

հ.հ.82,89,96

Շենգավիթ

3

հ.հ.126,144

Նոր Նորք

5

h.h.101,112,116

Նորք-Մարաշ

1

h.123

Քանաքեռ-Զեյթուն

10

հ.հ.141,150,157,159  

Ընդամենը՝

109

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի 2017թ. բյուջեի միջոցների հաշվին նորոգվել է 27 մանկապարտեզ.

 

Մասնակի նորգում՝ 23   

Հիմնանորոգում՝ 4 

 հ.հ. 37,42,49,51,52,53,

54,55,56,57,59,60,71,2,3,7,8,15,19,

109,118,162,138

հ.հ. 26,69,139,162

 

 - Երևանի հ.հ.70, 91, 114 մանկապարտեզները հիմնանորոգվել են «Լույս» մշակութային, գիտական, կրթական և «Բիայնա» սոցիալ–մշակութային հիմնադրամների, Երևանի հ.160 մանկապարտեզը՝ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի՝ «Կանաչ կլիմա» հիմնադրամի կողմից՝ Երևանի քաղաքապետարանի համաֆինանսավորմամբ: 

Մանկապարտեզների բակերի բարեկարգումը և գույքի տրամադրումն իրականացվել է Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեի միջոցներով:

 

Համակարգվել է՝

- Մանկապարտեզների կառուցահատվածներում սանիտարական նորմերի և կանոնների պահանջների ապահովման գործընթացը:
- Ձմռան նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպումը:
- Երեխաների օրվա կարգացույցի պահպանման գործընթացը:
- Բաց պարապմունքների կազմակերպումը:
- Գույքի տեսականու ընտրության գործընթացը:
- «Մանկապարտեզ» էլեկտրոնային համակարգում հաշվառված երեխաների հերթագրումը և ընդունելությունը:
- ՀՀ անկախության 26-ամյակին, «Աշուն», «Գարուն», «Մայր» թեմաներին, Մայիսյան եռատոնին նվիրված միջոցառումների, տարեվերջյան և ամանորյա հանդեսների կազմակերպումը:
- Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից վերապատրաստվել են մանկապարտեզների տնօրենները, ուսումնական գծով փոխտնօրենները, դաստիարակները, երաժշտության դաստիարակները, ֆիզհրահանգիչները։

- Երեխաներին տրվող սննդի որակի, պիտանելիության ժամկետների, պահպանման պայմանների, ինչպես նաև սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջների ապահովման գործընթացը:

- Մանկապարտեզների սննդակարգում ներառված սննդատեսակի ցանկը:
- Երեխաների առողջության պահպանման նպատակով «Ամառային պարտեզ» ծրագրի շրջանակում իրականացվող կոփիչ միջոցառումների, ինչպես նաև մաքուր օդում անցկացվող խաղերի և զրույցների կազմակերպումը:
- Երևանի մանկապարտեզների բուժկետերը, ինչպես նաև առաջին բուժօգնության պարագաների առկայությունը:

 

Այլ աշխատանքներ

- Երևանի քաղաքապետի՝ 18.04.2017թ. հ.260-Ա, 04.10.2017թ հ.553-Ա., 22.11.2017թ. հ.745-Ա կարգադրություններով մանկապարտեզներին հատկացվել է 12340 կտոր գույք:
- Մանկապարտեզն ավարտած 9346 երեխա ստացել է դպրոցական պայուսակ՝ գրենական պիտույքներով: Նույնատիպ նվերներ են ստացել սիրիահայ, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների 454 երեխաներ:

 

2018 թ. նախատեսվող աշխատանքներ

         

 • Գույքի նորացման ծրագրի իրականացում:
 • Դպրոցական պայուսակների ( լրակազմով) բաշխման իրականացում:
 • Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար կենտրոնի ստեղծում (Էրեբունի կամ Կենտրոն վարչական շրջաններից մեկում):
 • Լրացուցիչ խմբերի ձևավորում:

 

Համակարգել՝

 • Սանիտարահիգիենիկ վիճակի և մատակարարվող սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող պահանջների ապահովման գործընթացը։
 • Երեխաների առողջության պահպանման և կրթադաստիարակչական գործունեության իրականացման նպատակով առանձնացված տարածքների սանիտարահիգիենիկ պայմանների ապահովման գործընթացը:
 • Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների՝ պետական կրթական չափորոշիչների պահանջներին համապատասխանության ապահովումը:
 • Օրվա կարգացույցի պահպանումը: 
 • Լրացուցիչ վճարովի կրթական ծառայությունների կազմակերպումը:
 • Գրադարանային ֆոնդի օգտագործումը՝ ըստ անհրաժեշտության:
 • «Ամառային պարտեզ» ծրագրի կազմակերպումը:
 • ՀՀ ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտի աջակցությամբ մանկավարժական կադրերի վերապատրատման գործընթացի կազմակերպումը։
 • Ուսումնական գծով փոխտնօրենների և դաստիարակների փորձի փոխանակման գործընթացի կազմակերպումը:
Լուսանկարներ