ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շինարարություն և բարեկարգում

Վարչության գործառույթներ

Փողոցների բարեկարգում

Մայրաքաղաքում անհրաժեշտության դեպքերում բարենպաստ եղանակային պայմանների ժամանակ կատարվում են փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի փոսային նորոգան աշխատանքները:
2018թ.ծրագրերով կշարունակվեն մայրաքաղաքի փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման, փոսային նորոգման և ճաքալցման, հողային պաստառով (գրունտային) փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները։
Կիրականացվեն նաև մայթերի սալիկապատման, եզրաքարերի վերանորոգման, հենապատերի ընթացիկ նորոգման, մետաղական ցանկապատերի ուղղման, ներկման և թեքահարթակների կառուցման աշխատանքները։
2018թ. ծրագրերով շահագործվելու և սպասարկվելու են թվով 35 ջրային կառույցներ: Ձմռան ամիսներին շատրվանները կոնսրվացված են, գործարկվում է «Կարապի լիճ» սահադաշտը։
2018թ. կմատուցվեն պահպանման ծառայություններ և կշահագործվեն Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում ընդգրկված թվով 37 կամուրջներ, ուղեանցեր, տրանսպորտային հանգույցներ, վերգետնյա անցումներ և կամրջային կառույցներ։

 

Շենքերի բարեկարգում

 

2018թ. ծրագրով կշարունակվեն նաև բազմաբնակարան շենքերի շքապատշգամբների վերանորոգման աշխատանքները, կվերանորոգվi 147 պատշգամբ:
Կիրականացվեն Գ.Նժդեհի հ.56ա և Ֆուչիկի հ.23 (2-րդ փուլ) 3-րդ աստիճանի վնասվածության բազմաբնակարան շենքերի վերականգնման-ամրացման աշխատանքները:

 

Հանգստի գոտիների ստեղծում

 

Մայրաքաղաքի կանաչ գոտու պահպանման և ավելացման նպատակով կիրականացվեն հանգստի գոտիների ստեղծման, ինչպես նաև գործող զբոսայգիների, պուրակների վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքները։


Կրթական, արտադպրոցական, առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում


2018թ. վերանորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն 40 մանկապարտեզներում, որից 19-ը` ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի հետ համագործակցությամբ։
Տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ կիրականացվեն 10 համաբուժարաններում:

Բակային տարածքների բարեկարգում

 

Երևանի բակային տարածքներում առկա է ֆուտբոլի 132 փոքր դաշտ:
Երևանի քաղաքապետարանի 2018թ. ծրագրով կշարունակվեն վարչական շրջանների տարածքներում փոքր ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման աշխատանքները, նախատեսվում է կառուցել ևս 6 դաշտ։

Լուսանկարներ