ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Առևտուր և սպասարկում

Վարչության գործառույթներ

 Երևան համայնքում ոգելից խմիչքի, ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվությունների համար տեղական տուրքերի 2017թ. դրույքաչափերի փոփոխությունը կատարվել է փոքր և միջին ձեռնարկատերերին աջակցելու նպատակով

 

Մինչև 2017 թվականը Երևան համայնքում ոգելից խմիչքի, ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվությունների համար Երևան քաղաքի ավագանու կողմից ըստ փողոցների գոտիավորմամբ սահմանված էին տեղական տուրքերի միասնական դրույքաչափեր՝ առանց հաշվի առնելու առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտների մակերեսները, որն առաջացնում էր տնտեսվարողների դժգոհությունը: Ուստի, փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանն աջակցելու նպատակով, Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացրած առաջարկների համաձայն, «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում կատարվեցին փոփոխություններ՝ հաշվի առնելով նաև առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտների մակերեսները: «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխություններով Երևանի ավագանին 2016 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 636-Ն որոշմամբ 2017թվականի համար սահմանեց Երևան համայնքում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի, ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվությունների տեղական տուրքերի նոր դրույքաչափեր, որոնք ներկայացվում են ստորև (տես աղյուսակները).

 

Հաշվետվություն
2016թ. գործունեությունը և 2017թ. նախատեսվածը

 

Առևտրի ոլորտի օրենսդրական պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողությունն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով 2016թ. կազմակերպվել են ամենօրյա շրջայցեր. բացօթյա ապօրինի առևտրի արգելման ու կանխարգելման աշխատանքներ են իրականացվել Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքերի բակերում և գետնանցումներում: Բացօթյա ապօրինի առևտրից ազատված տարածքներում առևտրի վերսկսումը բացառելու նպատակով շաբաթվա բոլոր օրերին, այդ թվում՝ հանգստյան և տոն օրերին կազմակերպվել են շրջայցեր:
Կենտրոնական փողոցներում և հրապարակներում վարչության, ինչպես նաև վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի առևտրի, սպասարկումների և գովազդի բաժինների կողմից սահմանվել է հերթապահություն:
Բացօթյա ապօրինի առևտուր իրականացնելու համար տարվա ընթացքում կազմվել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 309 արձանագրություն:
Կանոնակարգվել է նաև օրենքով թույլատրվող ապրանքների բացօթյա առևտուրը:
Վարչության կողմից պարբերաբար ուսումնասիրվել են Երևանում գործող գյուղատնտեսական արտադրանքի և գյուղմթերքի փոքրածավալ բոլոր 23 շուկաները և համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկվել հայտնաբերված խախտումները և թերությունները վերացնելու, սպասարկման որակը բարելավելու համար:
Երևանի քաղաքապետարանի և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության համագործակցության շնորհիվ մայրաքաղաքում գյուղմթերքների առևտուրը կանոնակարգելու, բացօթյա ապօրինի առևտուրը վերացնելու, արտադրող-սպառող անմիջական կապն ու բնակչությանը թարմ ու որակյալ մթերքները մատչելի գնով մատուցելու նպատակով Արաբկիր վարչական շրջանում, Կասյան փողոցի սկզբնամասում և Կենտրոն վարչական շրջանում, «Մալիբու» սրճարանի հարևանությամբ հաջողությամբ գործունեություն են ծավալել գյուղմթերքների տոնավաճառները, որտեղ առևտուր են արել միայն գյուղմթերք արտադրողները:
Սգո ծիսակատարություններին վերաբերող ապրանքների վաճառքի՝ օրենքով սահմանված պահանջներն կատարելու նպատակով հսկողություն է իրականացվել նշված գործունեությամբ զբաղվող բոլոր 274 օբյեկտների նկատմամբ: Անհրաժեշտ հսկողություն է իրականացվել նաև Երևանի ավագանու 2015թ. ապրիլի 30-ի «Երևան համայնքի վարչական տարածքում գտնվող քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին ներկայացվող սահմանափակումները, պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին» N 319-Ն որոշմամբ սահմանված քաղաքացիական հոգեհանգստի իրականացման սրահներին ներկայացվող սահմանափակումների, պահանջների և պայմանների ապահովման նկատմամբ: 2016թ. ընթացքում տրամադրվել է քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայություններ իրականացնելու և (կամ) մատուցելու 15 թույլտվություն:
Տարվա ընթացքում հետևողական աշխատանքներ են տարվել «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքի առևտրի և սպասարկման ոլորտին վերաբերող հոդվածներով նախատեսված իրավախախտումները հայտնաբերելու, արձանագրություններ կազմելու նպատակով. կանխարգելիչ միջոցառումների շնորհիվ 2016թ. առևտրի ոլորտում հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների թիվը նախորդ տարվա համեմատ պակասել է: Այսպես, եթե 2015թ. վարչական իրավախախտումների համար կազմված արձանագրությունների թիվը 1790 էր, նշանակված տուգանքների չափը՝ 46244 հազ. դրամ, ապա 2016թ., համապատասխանաբար, 1116 և 26115 հազ. դրամ:
Վարչությունը պարբերաբար ուսումնասիրել է նաև Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից առևտրի և սպասարկման ոլորտի գծով տրամադրած թույլտվությունների, տեղական տուրքերի վճարումների առկայությունը և դրանց բացակայության պարագայում միջոցներ են ձեռնարկվել թույլտվություններ ձեռք բերելու և համապատասխան տեղական տուրքերը վճարելու նպատակով։
2016թ. համայնքի բյուջե առևտրի և սպասարկման ոլորտի գծով տեղական տուրքերի մուտքերի պլանը կատարվել է 105 %-ով կամ նախատեսված 781.1 մլն դրամի փոխարեն մուտք է եղել 820.4 մլն դրամ գումար, կամ նախատեսվածից ավելի է մուտք եղել 39.3 մլն դրամ, իսկ 2015թ. համեմատ ավելի է մուտք եղել՝ 28.8 մլն դրամ:
2016թ. փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանն աջակցելու, փոքր և մեծ օբյեկտների միջև տարբերակում մտցնելու նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ներկայացված առաջարկների հիման վրա 2016թ. հոկտեմբերի 4-ին ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունեց «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը, որից ելնելով Երևանի ավագանին 2016թ. դեկտեմբերի 21-ի N636-Ն որոշմամբ Երևան համայնքում ոգելից խմիչքի և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվությունների համար սահմանել է տեղական տուրքերի նոր դրույքաչափեր՝ ըստ առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտների մակերեսների:
Հետևողական աշխատանքներ են տարվել նաև ժամը 24.00-ից հետո գործունեություն ծավալող օբյեկտների նկատմամբ հսկողության սահմանելու առումով, որի շնորհիվ 2016թ. ընթացքում բազմաբնակարան շենքերի առաջին և նկուղային հարկերում գործող հանրային սննդի և զվարճանքի այն օբյեկտներին, որոնց վերաբերյալ ստացվել են բնակիչներից բողոքներ, չեն տրվել թույլտվություններ:
Առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքների վաճառքը հայտնաբերելու, արգելելու և կանխարգելելու նպատակով վարչությունը պարբերաբար կազմակերպել է շրջայցեր: Պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքների վաճառք իրականացնելու համար կազմվել է վարչական իրավախախտման 9 արձանագրություն:
ՀՀ գյուղատնտեսական նախարարության սննդի անվտանգության ծառայության հետ համատեղ հսկողություն է սահմանվել նաև մսի վաճառքի կետերի գործունեության նկատմամբ և միջոցներ են ձեռնարկվել հայտնաբերված թերությունները և անօրինակությունները վերացնելու համար:
Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում պարբերաբար կատարվել են ուսումնասիրություններ և հսկողություն է իրականացվել դպրոցական բուֆետների վիճակի և մատակարարվող սննդի որակի նկատմամբ: Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ իրականացվել են դպրոցական բուֆետների վերանորոգման և կահավորման մեծ ծավալի աշխատանքներ:
Ծխախոտի և ոգելից խմիչքների վաճառքը 18 տարին չլրացած անձանց վաճառելու դեպքերը բացառելու նպատակով առևտրի բոլոր օբյեկտների և առևտրի կենտրոնների սեփականատերերը և վարձակալները ծանուցվել են: Հսկողությամբ հայտնաբերվել է 18 տարին չլրացած անձանց վաճառելու 2 դեպք, կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ:
Երևանի Փ. Բուզանդի փողոցի հ.1/5 հասցեում գտնվող ցուցահանդես-վաճառքի կենտրոնում (Վերնիսաժում) 2016թ. ընթացքում իրականացվել են մեծ ծավալի վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքներ, որոնք շուտով կավարտվեն: Ցուցահանդես-վաճառքի կենտրոնում իրականացվող առևտրի կանոնակարգման և ավելի քաղաքակիրթ ձևերով կազմակերպման նպատակով մշակվել է առևտրային գործընթացի կազմակերպմանը ներկայացվող պայմանների վերաբերյալ Երևանի ավագանու որոշման նախագիծ, որը հաստատվել է Երևանի ավագանու 2016թ. սեպտեմբերի 13-ի N 575-Ն որոշմամբ:
2016թ. ընթացքում Վերնիսաժի տարածքից առևտուր իրականացնելու նպատակով «Հրազդան» տոնավաճառ տեղափոխվեցին հնամաշ հագուստի և այլ իրերի վաճառքով զբաղվող անձինք, որտեղ նրանց գործունեությունը շարունակելու նպատակով ստեղծված են աշխատանքային անհրաժեշտ պայմաններ:
2016թ. ընթացքում ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ ապամոնտաժվել է լքյալ և չգործող առևտրի և սպասարկման 121 կրպակ և 2017թ. կշարունակվի գործընթացը:
Վերջին տարիներին ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ Երևանում կտրուկ կերպով նվազել է թափառող կենդանիների թիվը: 2015-2016թթ. թափառող կենդանիների վնասազերծման ծառայություններ մատուցելու նպատակով Երևան համայնքի բյուջեից հատկացվել է 2014թ. համեմատ 100 մլն. դրամ պակաս գումար: Անհրաժեշտ հսկողություն է իրականացվել թափառող կենդանիների վնասազերծման նկատմամբ։ 2014թ. ընթացքում «Յունիգրաֆ-Իքս» ՍՊԸ-ի կողմից վնասազերծվել է 36090, 2015թ.՝ 12512, 2016թ.՝ 15522 թափառող կենդանի: 2014թ. թափառող կենդանիների վնասազերծման ծառայություններ մատուցելու համար համայնքի բյուջեից հատկացվել է՝ 220 մլն դրամ, 2015թ.՝ 120 մլն դրամ, 2016թ.՝ 120 մլն դրամ, փաստացի ծախսը կազմել է, համապատասխանաբար, 182.5, 91.6 և 113.6 մլն դրամ, տնտեսվել է, համապատասխանաբար, 37.5, 28.4 և 6.4 մլն դրամ:
2017թ. թափառող կենդանիների վնասազերծման ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով 2016թ. դեկտեմբերին կայացել է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով հայտարարված մրցույթը, հաղթող է ճանաչվել «Յունիգրաֆ-Իքս» ՍՊԸ-ն, որի հետ կնքվել է պայմանագիր:
Անհրաժեշտ հսկողություն է սահմանվել Երևանի ավագանու 2011թ. հոկտեմբերի 24-ի «Երևան քաղաքում ընտանի կենդանիներ պահելու և հաշվառելու կանոնները հաստատելու մասին» N 312-Ն որոշման պահանջները կատարելու նպատակով: Ընտանի կենդանիներ պահելու կանոնները խախտելու համար կազմվել է 13 արձանագրություն:
Առևտրի և սպասարկման ոլորտի օրենսդրության կատարելագործման նպատակով վարչության կողմից առաջարկներ են ներկայացվել «Առևտրի և ծառայությունների մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքներում, «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումների կատարելու վերաբերյալ: «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24-րդ և 27-րդ կետերի համաձայն՝ առևտրի և սպասարկումների վարչության կողմից մշակվել է «Երևան քաղաքում առևտրի ոլորտում գործունեության կանոնների կիրառման լրացուցիչ պայմանները և լրացուցիչ կանոնները հաստատելու մասին» և «Երևան քաղաքում բացօթյա վաճառք (առևտուր) կազմակերպելու լրացուցիչ պայմանները սահմանելու մասին» Երևանի ավագանու որոշումների, ինչպես նաև հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների ոլորտում գործունեության կանոնների նախագծեր, որոնք ներկայացվել են աշխատակազմի իրավաբանական վարչություն։
Առևտրի և սպասարկումների վարչության կողմից առաջարկներ են ներկայացվել «Կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ, որոնք քննարկվել են ՀՀ արդարադատության նախարարությունում: Առաջարկներ են ներկայացվել նաև Երևանում բազմաբնակարան շենքերի առաջին և նկուղային հարկերում գործող զվարճանքի օբյեկտների տեղաբաշխման վայրերի և գործունեության վերաբերյալ։
2016թ. առևտրի և սպասարկումների վարչություն են մուտք եղել 1238 դիմում-բողոք, 1145 նամակ ու գրություն, որոնց մեծ մասին տրվել է դրական ընթացք։
Ձեռքբերումների հետ մեկտեղ ոլորտում դեռևս կան անելիքներ: Աշխատանքների կատարելագործման և հսկողության ուժեղացման անհրաժեշտություն է զգացվում բացօթյա առևտրի, գիշերային աղմուկի դեմ պայքարի, թափառող կենդանիների վնասազերծման կազմակերպման ասպարեզներում: Դեռևս շատ են բողոքները թափառող կենդանիների կողմից մարդկանց պատճառված անհանգստությունների վերաբերյալ:
2017թ. կշարունակվեն նշված գործընթացները, և վարչության կողմից միջոցներ կձեռնարկվեն աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ու կատարելագործման, ոլորտում առկա թերություններն ու բացթողումները վերացնելու նպատակով:

  

Երևան քաղաքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտի 2014-2017թթ. զարգացման ծրագիր

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
առևտրի և սպասարկումների վարչություն

Լուսանկարներ