ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Առևտուր և սպասարկում

Վարչության գործառույթներ

Հսկողությունը վարչության կարևոր գործառույթներից է

 


Առևտրի և սպասարկումների վարչությունում ստեղծված առևտրի և սպասարկման բոլոր օբյեկտների վերաբերյալ տվյալների էլեկտրոնային շտեմարանի օգտագործումը նպաստում է արդյունավետ հսկողության իրականացմանն ու աշխատանքների արագացմանը:
Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ՝ առևտրի և սպասարկման ոլորտի գծով 2018թ. առաջին 4 ամսվա համար նախատեսված 592 մլն. դրամի դիմաց Երևան համայնքի բյուջե է մուտք եղել 625 մլն դրամ տեղական տուրքի գումար կամ պլանը կատարվել է 105.6%-ով, նածատեսվածից ավելի է մուտք եղել 33 մլն դրամ:

 

 

 

Երևանի առևտրի և սպասարկման ոլորտի զարգացման 2018թ. ծրագրով 1-ին եռամսյակում կատարված աշխատանքները.


Բացօթյա առևտրի կանոնակարգում


Առևտրի ոլորտի օրենսդրական պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողությունն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով կազմակերպվել են ամենօրյա շրջայցեր, որոնց արդյունքում բացօթյա ապօրինի առևտրի արգելման ու կանխարգելման աշխատանքներ են իրականացվել Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքերի բակերում և շքամուտքերում։
Հաշվետու ժամանակաշրջանում բացօթյա ապօրինի առևտրի արգելման ծավալուն աշխատանքներ են իրականացվել Տիգրան Մեծի, Արշակունյաց, Կոմիտասի, Մաշտոցի, Ազատության պողոտաներում, Նար-Դոսի, Մինաս Ավետիսյան, Հակոբ Հակոբյան, Վարդանանց, Պարոնյան, Փափազյան, Բագրատունյաց, Սեբաստիա և այլ փողոցներում: Բացօթյա ապօրինի առևտրից ազատված տարածքներում առևտրի վերսկսումը բացառելու նպատակով շաբաթվա բոլոր օրերին, այդ թվում հանգստյան օրերին, կազմակերպվել են շրջայցեր, ինչպես նաև սահմանվել է մշտական հերթապահություն:
Կանոնակարգվել է նաև օրենքով թույլատրվող ապրանքների բացօթյա առևտուրը։
Քաղաքի կենտրոնական փողոցներում և հրապարակներում վարչության ինչպես նաև վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի առևտրի, սպասարկումների բաժինների կողմից սահմանվել է հերթապահություն, այդ թվում աշխատանքային օրերին երեկոյան ժամը 18.00-ից մինչև 21.00-ն, իսկ շաբաթ, կիրակի և տոնական օրերին՝ ժամը 12.00-ից մինչև 21.00-ն: Օրինազանցների նկատմամբ կազմվել են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություններ:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում բացօթյա ապօրինի առևտուր իրականացնելու համար առևտրի և սպասարկման ոլորտում կազմվել են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 173 արձանագրություններ:
Սգո ծիսակատարություններին վերաբերող ապրանքների վաճառքի՝ օրենքով սահմանված պահանջներն ապահովելու նկատակով (բացօթյա առևտրի արգելում, ցուցափեղկերի վարագուրապատում կամ մգացում) հսկողություն է իրականացվել նշված գործունեությամբ զբաղվող բոլոր 274 օբյեկտների նկատմամբ: Հսկողություն իրականացնելու ժամանակ օբյեկտներում հայտնաբերված թերություններն անմիջապես վերացվել են:Հսկողություն վարչական իրավախախտումների նկատմամբ


Անհրաժեշտ աշխատանքներ են տարվել ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 43.1-րդ, 113-րդ, 152-րդ, 156-րդ, 158-րդ, 162-րդ և 169.16-րդ հոդվածներով նախատեսված իրավախախտումները հայտնաբերելու, արձանագրություններ կազմելու ուղղությամբ։
Հաշվետու ժամանակաշրջանում առևտրի և սպասարկման ոլորտում կազմվել է ընդամենը 379 արձանագրություն, որից 43.1-րդ հոդվածով՝ 149, 113-րդ հոդվածով՝ 3, 152-րդ հոդվածով՝ 1, 158-րդ հոդվածով՝ 5, 162-րդ հոդվածով՝ 173 և 169.16-րդ հոդվածով՝ 48 արձանագրություն:

Օրենսդրական դաշտի ապահովում և կատարելագործում

 

Աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների վարչության կողմից աշխատանքներ են տարվել նաև 2018թ. զարգացման ծրագրով նախատեսված առևտրի և սպասարկման ոլորտի օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ: Վարչության կողմից առաջարկություններ են ներկայացվել «Առևտրի և ծառայությունների մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին», «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», ՀՀ օրենքներում, «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին:
Անհրաժեշտ հսկողություն է իրականացվել նաև թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների նկատմամբ։ 2018թ. 1-ին եռամսյակի ընթացքում «Յունիգրսֆ-Իքս» ՍՊԸ-ի կողմից ամլացվել է 511, քնեցվել 62 և վնասազերծվել 3059 թափառող կենդանի:
Աշխատանքներ են տարվել նաև Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի հոկտեմբերի 24-ի «Երևան քաղաքում ընտանի կենդանիներ պահելու և հաշվառելու կանոնները հաստատելու մասին» N 312-Ն որոշման պահանջներն ապահովելու ուղղությամբ: Ընտանի կենդանիների պահելու կանոնները խախտելու համար կազմվել է 3 արձանագրություն: 2018 թվականի 1-ին եռամսյակի ընթացքում վարչությունում ստացվել են՝ քաղաքացիներից 317 դիմում - բողոքներ, քաղաքապետարանի ստորաբաժանումներից և տարբեր կազմակերպություններից՝ 314 նամակներ ու գրություններ: Վարչության կողմից ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ քաղաքացիների դիմում-բողոքներում արծարծված անօրինականությունները հիմնականում վերացվել են։
Առևտրի և սպասարկումների վարչության կողմից աշխատանքների թափանցիկությունն ու ոլորտի վերաբերյալ բնակչության իրազեկությունն ապահովելու նպատակով հարցազրույցներ են տրվել տարբեր զանգվածային լրատվական միջոցներին:

 

Կոռուպցիայի դեմ պայքարի կազմակերպումը՝ որպես
կարևորագույն գործառույթ

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների վարչության կողմից միջոցներ են ձեռնարկվել ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության միջոցառումների ծրագրերով տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առևտրի և սպասարկման ոլորտին վերապահված միջոցառումների իրականացման նպատակով:
Վարչության կողմից մշակվել է առևտրի և սպասարկման ոլորտում հակակոռուպցիոն ռազմավարության ուղղությունների, խնդիրների, վերահսկողության մեխանիզմների և մոդելների ներդրման և իրականացման գործողությունների ծրագիր: Ընտրվել են այն ոլորտները, որոնցում առկա էին կորուպցիոն ռիսկեր: Որպես թիրախային համարվել է նաև Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից թույլտվություններ տրամադրելու և դրանց հիման վրա տեղական տուրքերի գանձումների օրինականության գործընթացը:
Երևանի տարածքում առևտրի և սպասարկման օբյեկտների գործունեության թույլտվությունների տրամադրման և դրանց դիմաց տեղական տուրքերի և վճարների գանձման գործընթացում կորուպցիոն ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու նպատակով առևտրի և սպասարկումների վարչությունում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի վաճառքի ու իրացման, հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի առուվաճառքի, բացօթյա առևտրի և բացօթյա հանրային սննդի կազմակերպման, վարչական շրջանների տարածքներում առևտրի, հանրային սննդի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, բաղնիքներին (սաունաներին), խաղատներին ժամը 24.00–ից հետո աշխատելու թույլտվությaն և դրանց հիման վրա տեղական տուրքերի գանձումների վերաբերյալ ստեղծվել է առանձին էլեկտրոնային շտեմարան, որը նպաստում է այդ գործում հսկողության արդյունավետության մեծացմանը: Հսկողության ուժեղացման և աշխատանքների կատարելագործման շնորհիվ 2012-2017թթ. ընթացքում բոլոր տարիներին գերակատարվել են առևտրի և սպասարկման ոլորտի գծով Երևան համայնքի բյուջե տեղական տուրքերի մուտքերի պլանները:

Տեղական տուրքերի մուտքեր
(մլն դրամ)

պլան փաստացի %

2012 577.7 678.3 117.4
2013 730.2 780.9 106.9
2014 774.8 820.9 105.9
2015 774.6 791.6 102.2
2016 781.1 820.4 105
2017 902.3 1025.7 113.7
Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում առևտրի և սպասարկման ոլորտում էլեկտրոնային եղանակով թույլտվություններ տրամադրելու համար:
Անհրաժեշտ աշխատանքներ են իրականացվել թափառող կենդանիների վնասազերծման ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով հայտարարված մրցույթի անցկացման և կատարված աշխատանքների թափանցիկության ապահովման նպատակով: Գնման գործընթացն իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով, կատարված աշխատանքների հաշիվ-ապրանքագրերը հրապարակվում են Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական համացանցային (www.yerevan.am) կայքում:
Թափառող կենդանիների հիմնախնդրի լուծման նպատակով հսկողության ուժեղացման, այդ գործում միջազգային առաջավոր փորձի ներդրման, աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման շնորհիվ Երևանում վերջին տարիների ընթացքում կտրուկ նվազել է թափառող կենդանիների թիվը, որին համապատասխան նվազել է նաև համանքի բյուջեից տրամադրվող գումարի չափը:

 

Վարչական պատասխանատվության խիստ միջոցներ՝ բացօթյա ապօրինի առևտրի դեմ պայքարում


Բացօթյա ապօրինի առևտուրը բազմաթիվ բացասական հետևանքների է հանգեցնում: Առաջին հերթին վտանգում է սպառողների առողջությունը: Առողջապահության նախարարության կողմից արձանագրվել են բնակչության շրջանում թունավորման բազմաթիվ դեպքեր, որոնք առաջացել են փողոցներից գյուղմթերք գնելու և սպառելու հետևանքով:
Բացօթյա ապօրինի առևտուրը առաջացնում է նաև փողոցներում հակասանիտարական վիճակ, խոչընդոտում հետիոտնի և տրանսպորտի երթևեկը: Առևտրի գործունեությունից առաջացած աղմուկի հետևանքով խանգարվում է մարդկանց հանգիստն ու անդորրը: Առևտուր իրականացնելու համար անհրաժեշտ զանազան պարագաների տեղադրման հետևանքով աղճատվում է քաղաքի տեսքը՝ ստեղծելով գեղագիտական տեսանկյունից ոչ հաճելի պատկեր:
Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ ս.թ. փետրվարի 3-ին քաղաքապետի տեղակալ Դավիթ Օհանյանը մայրաքաղաքում բացօթյա ապօրինի առևտրի դեմ պայքարի ռազմավարության և առաջիկա անելիքների վերաբերյալ ընդլայնված աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել առևտրի ոլորտի պատասխանատուների և վարչական շրջանների ղեկավարների տեղակալների հետ: Խորհրդակցությանը մասնակցել են նաև Ոստիկանության Երևանի վարչության պետի տեղակալ Վալերի Օսիպյանը, ՊՊԾ գնդի հրամանատար Արթուր Խուդինյանը, վարչության բաժինների պետերի ծառայության գծով տեղակալները: Քաղաքապետի տեղակալը նշել է, որ նախորդ տարիների համեմատ բացօթյա ապօրինի առևտրի դեմ միջոցառումների արդյունքները ակնառու են, բայց դեռ գոհացուցիչ չեն և դեռևս զգալի անելիք կա:
Խորհրդակցության ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների վարչության պետ Արման Եդոյանը ներկայացրել է ոլորտում աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման իր դիտարկումները: Անդրադառնալով խնդրին` ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալ Վալերի Օսիպյանը նշել է, որ ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումները ևս պատրաստ են քաղաքային իշխանությունների և ոլորտի պատասխանատուների հետ ավելի վճռական պայքար ծավալել բացօթյա ապօրինի առևտրի կանխարգելման նպատակով: Այս համատեքստում նշվել է, որ փետրվարի 3-ից օրվա տարբեր ժամերին ոստիկաններն ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները փողոցներում, մարդաշատ վայրերում ու բակերում համատեղ կարգախմբերով ամենօրյա շրջայցեր են իրականացնում: Դավիթ Օհանյանն էլ, մեկ անգամ ևս կարևորելով բացօթյա ապօրինի առևտրի կանխարգելման հետևողական քայլերի իրականացումը, հատկանշել է «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի դրույթները ողջ խստությամբ կիրառելու անհրաժեշտությունը:

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
առևտրի և սպասարկումների վարչություն

Լուսանկարներ